Małżeństwo - Parafia Łodygowice Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach

Przejdź do treści
Poziom 6 > Sakramenty i Sakramentalia
Małżeństwo należy do podstawowych rzeczywistości wspólnotowego życia ludzkiego. Jest niezbędnym fundamentem rodziny. W odniesieniu do ludzi ochrzczonych związek małżeński ma charakter sakramentu.
Wszystkie sakramenty są przede wszystkim dziełem Boga, który obdarowuje człowieka szczególną łaską. Każdy z siedmiu sakramentów ukazuje wyjątkową moc obecności Boga i Jego działania. Dokonuje się to przez Słowo i czyn,  gest. W sakramencie małżeństwa, mężczyzna i kobieta, zostają włączeni w rzeczywistość, którą stworzył dla nich Chrystus w swoim Kościele. Zaczynają uczestniczyć w wymianie miłości, która dokonuje się między Chrystusem a Jego Kościołem. „Bóg przeznaczył sobie nawzajem mężczyznę i kobietę, żeby „nie byli już więcej dwoje, ale jednym ciałem” (por. Mt 19,6): w ten sposób powinni żyć miłością, być płodni i symbolizować samego Boga, który jest niczym innym jak obfitością miłości” (YC 260).
Małżonkowie chrześcijańscy na mocy sakramentu małżeństwa stają się zatem znakiem jedności i owocnej miłości, która istnieje między Chrystusem a Kościołem. Ten sakramentalny związek „umacnia i konsekruje małżonków chrześcijańskich do obowiązków i godności ich stanu: wypełniając mocą tego sakramentu swoje zadania małżeńskie i rodzicielskie, przeniknięci duchem Chrystusa” (KDK 48). Stają się dla siebie darem, który służy ich wzajemnemu dobru i uświęceniu.
Sakramentu małżeństwa mężczyzna i kobieta udzielają sobie nawzajem. Kapłan jest tym, który błogosławi ich związek i staje się świadkiem, że małżeństwo zostało zawarte zgodnie z przepisami oraz że przyrzeczenie zostało złożone w całości i publicznie. Małżeństwo jest sakramentem społecznym i dlatego jego liturgia jest sprawowana publicznie w obecności przedstawiciela wspólnoty parafialnej (prezbitera lub diakona) oraz wobec dwóch świadków i wspólnoty wiernych. Małżeństwo może być zawarte jedynie wtedy, gdy istnieje zgoda małżeńska, tzn. kiedy mężczyzna i kobieta chcą go dobrowolnie i bez żadnego przymusu i kiedy nie ma przeszkód kanonicznych do jego zawarcia (por. YC 261).
„Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego potrzebne jest spełnienie trzech warunków: 1. dobrowolna zgoda na jego zawarcie, 2. zgoda na związek wyłącznie z jedną wybraną osobą na całe życie, 3. otwartość na dzieci (…) Gdyby podczas ceremonii ślubnej zabrakło któregoś z wymienionych elementów, takie małżeństwo nie zostałoby ważnie zawarte. Wymóg jedności i nierozerwalności małżeństwa jest podkreślany w związku z niebezpieczeństwem poligamii, w której chrześcijaństwo widzi zasadnicze naruszenie miłości i praw człowieka. Ma chronić również przed „sukcesywną poligamią”, czyli niezobowiązującymi związkami, które nie uznają jednego, zdecydowanego, bezwzględnego „TAK”. Wymóg wierności małżeńskiej zawiera w sobie gotowość do związku na całe życie, która wyklucza związki uczuciowe poza małżeństwem. Wymóg gotowości do wydania potomstwa oznacza, że chrześcijańscy małżonkowie są otwarci na dzieci, którymi Bóg zechce ich obdarzyć. Pary bezdzietne są powołane przez Boga, aby w inny sposób stawały się „płodne” (YC 262).
 1. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa stanowi istotny element poprzedzający zawarcie związku małżeńskiego.
 2. W ramach przygotowania ważne jest osobiste przygotowanie do podjęcia zadań i obowiązków wynikających z tego sakramentu, jak i uczestnictwo w katechezie szkolnej i sakramentalnej.
 3. Kanoniczne dochodzenie przedślubne ma na celu stwierdzenie braku przeszkód do ważnego i godziwego przyjęcia sakramentu małżeństwa. Należy się zgłosić do biura parafialnego narzeczonej lub narzeczonego na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu spisania protokołu.
 4. Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa:
  1. Metryki chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (świeżej daty – nie starsze niż trzy miesiące),
  2. Dowody osobiste,
  3. W przypadku ślubu konkordatowego – zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego.
  4. Spowiedź przed przystąpieniem do sakramentu małżeństwa przynajmniej dwa razy (na początku przygotowań i przed samym ślubem).
  5. Zapowiedzi przedślubne wygłaszane są w parafiach zamieszkania narzeczonych.
  6. Kurs przedmałżeński i spotkania w poradnictwie rodzinnym stanowią bezpośrednie przygotowanie do ślubu. Całość trwa około miesiąca, choć organizowana są również weekendowe kursy dla narzeczonych.